יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

שער השמחה (טו)

השער התשיעי – שער השמחה

הביטחון השלישי, בעניין אשתו ובניו וקרוביו ואוהביו: אם הוא אדם שאין לו אשה וקרובים וחברים – ייקח לו את האלוקים לקרוב ולחבר, כמו שנאמר (שיר השירים ה טז) 'זה דודי וזה רעי'. ויחשוב: כל מי שיש לו קרובים – לאחר זמן מועט ישוב לקבר, ובדד ישב, ולא יועיל לו לא קרוב ולא בן ולא חבר, ולא יתחבר עמו אחד מהן. ויחשוב אחר כך טרדתו מקרובים המוטלים עליו, ויחשוב זה לטובה: שאם היה לו עסק בענייני העולם הזה יהיה טורחו מרובה, ולא תהיה לו מנוחה. ואם הוא עוסק בענייני האמונה בה' ובמצוות, וייחוד לבו לאלוקים – יהיה לבו יותר פנוי ומיוחד בעת שהוא לבד בלא קרוביו, אין ספק.

ואם הוא בעל אשה ובנים וקרובים ואוהבים – יבטח באלוקים שיתן לו כח לשלם עבורם מה שחייב להם ולעשות חפציהם, ויבטח שיהא לבו עמהם, ויורה אותם דרכים בענייני התורה ובעבודת הבורא. ולא בשביל שהוא מצפה שיבוא לו רווח מחמת זה מהם, ולא שיכבדוהו עבור שהוא מראה להן דרך הישר, ולא להשתרר עליהן; אלא יעשה זאת רק כדי לקיים מצוות הבורא ברוך הוא לבד. ויחשוב שהוא שלוחו של הקב"ה ללמד לקרוביו ולאוהביו, ולא יחזיק טובה לעצמו ולא יגבה לבו עליהן. ואם יצטרך להעזר בקרוביו וימלאו חסרונו – יחשוב שהן שלוחי ה' למלאות חסרונו, ולא יבטח בהם כלל. ואם יבקש מהם דבר וישיבו פניו ריקם – אל ישים עליהם חטאת, אך יחשוב כי הרבה שלוחים למקום למלאות חסרונו.

 

"לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים וְאָרְחוֹת צַדִּיקִים תִּשְׁמֹר" (משלי ב כ)