יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(107) הלכות רכילות, כלל ט, ג-ד

ג. השומע מאדם שבדעתו להכות אדם מסוים או להזיקו, והוא מכיר את האומר זאת שאינו אומר כן בדרך גוזמא בעלמא, אלא באמת יעשה כן, מותר לו לספר זאת לאותו אדם כדי שיזהר ממנו שלא יזיקנו. ובלבד שיתקיימו התנאים הנ"ל בס"ב [יראה שהדבר רע באמת, לא יגזים, יכוין לתועלת, אין דרך אחרת למנוע את הנזק, לא תיגרם לו רעה גדולה יותר מהראוי].

ד. אף שמותר ומצוה לספר דבר זה כדי להציל את אותו אדם מהכאה או נזק, יתבונן תחילה היטב שאכן תהיה בכך תועלת שהלה ימנע מלהזדמן עם אותו אדם למקום שיכול להכותו או להזיקו, כי לפעמים עשוי אותו אדם, כשישמע שפלוני רוצה להזיקו או להכותו, להקדים ולריב עמו על דבר זה, ובכך תתגבר המחלוקת יותר, ויש להתבונן מתחילה כיצד לתקן את הדבר.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: ג. דבר נוסף שאין בו משום רכילות, כגון מי ששומע אדם שאומר, כשאפגוש את פלוני במקום פלוני, אכה אותו, או אחרף ואגדף אותו, או ששמע שרצונו להזיקו בעניני ממון, והוא מכיר את טבע האיש הזה שהוא מוחזק בכך שהוא עשוי אכן להכותו או להזיקו באופנים הנ"ל, או שהוא מבין לפי הענין שכוונתו לעשות כן, ולא אמר זאת בדרך גוזמא בלבד, ובודאי יעשה כן, צריך השומע לגלות דבר זה לאותו אדם, כדי שיזהר ממנו ולא יוכל הלה להכותו או להזיקו. אמנם גם באופן זה צריכים להתקיים כל התנאים שהוזכרו לעיל בסעיף ב'. [וזהו באופן שהוכיחו תחילה ולא קיבל את תוכחתו, או שהוא משער שתוכחתו לא תועיל. שאם לא כן, עליו לנסות תחילה להוכיחו, אולי יתפייס, ולא יצטרך לספר זאת לאותו אדם, וגם יקיים מצוות הוכחה והבאת שלום].

ד. אף שסיפור הדבר באופן זה הוא מצוה גדולה, ובכלל הבאת שלום, מכל מקום יש להזהר מאד שלא למהר ולספר ענין כזה, אלא לאחר שיתבונן שעל ידי ספורו יזהר אותו אדם שלא להגיע לאותו מקום שהלה זומם להכותו או להזיקו. כי לפעמים מצוי שכשיספר לו דבר זה, שאותו אדם רוצה להזיקו, יתגבר כעסו עליו, ויקדים עצמו לריב עמו, ותגדל על ידי זה המחלוקת יותר, ולכן צריך להתבונן מתחילה איך לתקן את הדבר.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)