יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

חיפוש בארכיון

(114) חלק הציורים, א-ג

א. ראובן ושמעון העומדים להשתתף במסחרם, מותר לגלות לאחד מהם שחבירו הוא אדם רע שאינו חושש על ממון אחרים, אם התקיימו התנאים הנ"ל (כלל ט' ס"ב).

ב. אבל אם כבר נעשו שותפים, מותר לספר זאת רק אם השותף השומע לא יגרום נזק ממש לחבירו אלא רק ישגיח עליו שלא יגרום לו נזק, אך אם הוא יזיקו על ידי שיפרק את השותפות וכדומה מחמת הדברים שישמע, אסור לספר לו.

ג. אסור לאדם לייעץ לחבירו לעשות שותפות או שידוך עם אדם מסוים, כשהוא יודע שיכול להגרם לו הפסד מחמת כן, כגון שהוא עני או שאינו נאמן כל כך. ואף שיש מקרים שאם היה חבירו שואלו על כך, היה אסור לו לומר את החסרונות הללו, מכל מקום אסור לייעץ לו לעשות כן, שאם מייעץ לו עצה שאינה הוגנת עובר ב'לפני עור לא תתן מכשול'.

*    *    *

פירוט ההלכה היומית: להלן יובאו ציורים שונים של מקרים בהם, ויבואר הדין בכל אחד ואחד:

א. הרואה את ראובן שרוצה להשתתף עם שמעון במסחרו, ושמעון אינו מכיר את ראובן, ואותו אדם מכיר את ראובן שאינו חושש לממון אחרים מחמת טבעו הרע, מותר לו להזהיר את שמעון שלא ישתתף עמו, ואין בזה משום לשון הרע, ובלבד שיתקיימו התנאים הנ"ל (כלל ט' ס"ב).

ב. אם כבר השתתפו שמעון וראובן, אם אותו אדם יודע שאם יספר עתה לשמעון על טבעו הרע של ראובן יקבל את דבריו רק לענין לחשוש להם, שלא יסמוך על ראובן ולא יפקיד בידו את עניני השותפות, אלא ישגיח עליו כדי שלא יבוא לידי הפסד, מותר לספר לו [אם התקיימו התנאים הנ"ל], אך הוא רואה ששמעון יקבל את דבריו לגמרי ויגרום הפסד ממש לראובן על ידי שיבטל את השותפות עמו, אסור לגלות לו.

ג. אסור לאדם לייעץ לראובן לעשות שותפות וכדומה עם שמעון, בזמן שהוא יודע שיתכן שיקרה לראובן נזק מחמת כן, כגון ששמעון עני, וכל שכן אם אינו איש נאמן כל כך. ואפילו שיש מקרים שאם ראובן שואל אותו על כך, אסור לו לומר לו את החששות הללו שיש על שמעון, מכל מקום לייעץ לו מעצמו לעשות שותפות זו שיש בה חשש הפסד, אסור. וכמו כן בשידוך או בבחירת בעל מקצוע, אסור לייעץ לו לקחת אדם שהוא יודע שיש בו חשש הפסד.

ולכן בכל מקרה שהאדם יודע בעצמו שלא היה עושה שותפות או שידוך עם אותו אדם, אסור לו לייעץ לאדם אחר לעשות כן, וזה הוא בכלל איסור 'לפני עור לא תתן מכשול'. ויש שנכשלים בזה מחמת שיש להם נגיעה בדבר [כגון שירוויחו דמי תיווך או שדכנות], וחימוד ממון זה גורם להם לעבור על איסור דאורייתא.

 

"מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע וּשְׂפָתֶיךָ מִדַּבֵּר מִרְמָה (תהילים לד יג-יד)