יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

שער השמחה (ל)

פרק תשיעי – שער השמחה גם כשיראה האדם שמחת הרשעים ותענוגי הפושעים, ישמח, ויחשוב בדעתו: אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. ועל זה אמר דוד המלך בתהלים (ד ח) 'נתתה שמחה בלבי, מעת דגנם ותירושם רבו'. משל למה הדבר דומה, למלך שהזמין אורחים, וכשהגיעו לחצר המלך ראו שהכלבים אוכלים אווזים ותרנגולים; […]

שער השמחה (כט)

פרק תשיעי – שער השמחה עוד מעלה טובה יש בשמחה, כשמשמח האדם חתן וכלה, שנאמר 'קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה'. ומאוד יזהר שלא לשמחם באופן שיש אנשים ונשים יחד, כי זאת השמחה היא קלות ראש, ואפילו בשעת ההספד והאבל אמרו חז"ל אנשים לבד ונשים לבד, כל שכן בשעת השמחה. גם צריך לשמוח […]

שער השמחה (כח)

פרק תשיעי – שער השמחה כשיש לאדם ייסורים, ישמח גם כן, ואמרו חכמים 'כל השמח בייסורים שבאין עליו, מביא ישועה לעולם'. וירגיל פיו לומר 'גם זו לטובה', או 'כל מה דעבד רחמנא לטב עבד', כי יש כמה רעות אשר סופן טובות. ואמרו חכמים משל בשני בני אדם שהלכו לעבור בספינה. האחד ישב לו קוץ ברגלו, […]

שער השמחה (כז)

פרק תשיעי – שער השמחה עוד תועלת יש בשמחה, כמו שאמרו חז"ל על שני אנשים שהיו מבני העולם הבא בשביל שהיו אנשים שמחים, וכשהיו רואים איש עצוב – היו משמחים אותו; וכשהיו רואים שנים מתקוטטים זה עם זה, היו אומרים להם מילי דבדיחותא עד שהיו עושים שלום ביניהם. וכן לענין ההלכה: מתחילים ללמד תורה באמירת […]

שער השמחה (כו)

פרק תשיעי – שער השמחה אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, וכל הנביאים לא היו מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתנבאים; שאין הנבואה שורה מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. לפיכך היו בני הנביאים מביאים לפניהם נבל ותוף וכינור ומבקשים הנבואה, כמו שנאמר (מלכים ב' ג טו) […]

שער השמחה (כה)

פרק תשיעי – שער השמחה לכן ישים כל האדם שמחתו על התורה, ובעת שיעשה המצוות ישמח בלבו על שזכה להיות עבד למלך עליון אשר בני מעלה ישתחוו לו. וכל העושה המצוות בשמחה – יש לו שכר אלף פעמים יותר ממי שהמצוות עליו למשא. אברהם ודוד כל היום כולו היו עוסקים בתורה, ומפארים ומשבחים בשירות ותשבחות […]

שער השמחה (כד)

פרק תשיעי – שער השמחה ועתה נחזור לעניין השמחה: כי המאמין בלב שלם והבוטח בעזר הצור – הוא שמח לעולם. והוא סובל כל דבר, כמו החולה שאוכל סמים המרים בשביל הרפואה. והסובל הוא חופשי מדאגת העולם. גם הסובל מסתפק במעט שיש לו, כי יאמר: די לי במה שגזר לי הבורא. ועתה הבט וראה, כי השמחה […]

שער השמחה (כג)

פרק תשיעי – שער השמחה אי אפשר לקיים את הבטחון בלא אמונה בה', כי היודעים שמו הגדול ומכירים גדולתו וגבורתו, והמאמינים בכל לב – המה יכולים לבטוח בו. כי הביטחון והאמונה הם שותפים: אם אין אמונה אין ביטחון. והאמונה ראש התורה, כמו שאמר ה' בפתיחת עשרת הדברות 'אנכי ה' אלקיך… לא יהיה לך אלהים אחרים'. […]

שער השמחה (כב)

פרק תשיעי – שער השמחה הבוטח בה' – מידה טובה גדולה היא מאוד, וצריך האדם תיקון גדול טרם יבוא בעמק הביטחון. הבוטח בה' מזומן לקבל חסד, כמו שנאמר 'והבוטח בה' חסד יסובבנו'. והטעם שנקט הפסוק בלשון 'יסובבנו', כיון שהבוטח צריך לפרוץ כמה פרצות שאינם טובים לו בעולם הזה: צריך להוכיח את הרבים, ואף על פי […]

שער השמחה (כא)

פרק תשיעי – שער השמחה כפי שהתבאר, בעולם הזה אין האדם יכול להשיג ולהבין את סוג וגודל התענוג שיש בעולם הבא. אמנם, אף בעולם הזה תוכל להכיר קצת עולם הנשמות מתענוגי הנשמות בלא אכילה ושתייה: כגון הכבוד בעת שמכבדים בני אדם, וכשאדם רואה דברים יפים, או כשרואה אדם את בנו החביב שלא ראה אותו זמן […]