יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד
יום שבת
ז' תמוז התשפ"ד

חג שמח !

434. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, לח-לט

לח. סוחר אומן, אסור לו לשקול אפילו לפי אומד ידו, והיינו שקובע את משקל הדבר על ידי הרמתו בידו האחת, ובכך מרגיש את כובדו, ואף אם אינו מחזיק ביד השניה משקולת. ואם אין כוונתו למקח וממכר, אלא עושה כן לצורכי ביתו, מותר, ובתנאי שלא יחזיק משקולת בידו השניה. לט. אסור לאדם לשקול את עצמו או […]

433. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, לו-לז

לו. מותר למדוד, אפילו בכלי המיוחד למדידה, כאשר אינו מדייק במדידה, אלא מוסיף מעט או גורע מעט. לז. השקילה במאזניים אסורה בכל אופן, גם כאשר אינו מדייק בה, אלא מוסיף או גורע מעט, ואף אם אינו שוקל במשקולות אלא שוקל כנגד כלי או חפץ (שיש לו משקל ידוע, או שמתכוין לחזור ולשקול את הכלי לאחר […]

432. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, לד-לה

לד. אסרו חכמים למדוד ולשקול בשבת וביו"ט, אפילו בכלי שאינו מיוחד למדוד בו, ואיסור זה נוהג בין אם מודד ושוקל לצורך מקח וממכר, ובין אם עושה כן בלי כל קשר למקח וממכר, אלא לשימוש עצמי, וכגון לצורך הכנת מאכלים בשבת, או כדי לדעת את כמות הקמח שהוא צריך לאפיית עוגה ביו"ט. לה. ראוי להמנע מלספור […]

431. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, לב-לג

לב. אסור לאדם להפקיר מרכושו בשבת או ביו"ט, אלא אם כן הוא עושה זאת לצורך מצוה, כגון המפקיר את חמצו בערב פסח שחל בשבת. אך מותר לזרוק חפץ לרחוב (במקום שיש עירוב), אף שבכך הוא נהפך להיות מופקר, ובתנאי שלא יהיה בו משום תקלה לרבים. מותר לזכות מן ההפקר בשבת וביו"ט, כגון המוצא מציאה ברשות […]

429. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, כט

כט. אדם שיש ברשותו מכשיר אוטומטי למכירת משקאות וכדומה, המונח ברחוב, נכון שידאג מערב שבת שלא להשאיר את המתקנים במצב תקין לשימוש, אם אמנם יש לחשוש שיהודים מחללי שבת ישתמשו במכשיר זה. אבל במקום שבו הקונים הם גויים, מותר להשאיר את המכשיר במצב ראוי לשימוש.  

428. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, יז-יח

יז. אסור לאדם לעסוק במסחר בשבת וביו"ט, ואיסור זה חל גם על המוכר וגם על הקונה, ואפילו כשהוא מתכוון לשם מצוה, וכגון למכור את החמץ לגוי בערב פסח שחל בשבת, מכירת בהמה מבכרת לגוי כדי להפקיע את קדושת הבכור, וכדומה. יח. עם זאת, התירו לנו חז"ל לקחת מבעל חנות בשבת (במקום שיש עירוב) או ביו"ט […]

427. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, יד-טז

יד. נאמר בפסוק 'ממצוא חפצך', ודרשו חז"ל חפציך אסורים, שלא יתעסק אדם בשבת בצרכיו שלו, ומסתעפים מדין זה דינים רבים, כמו שיבואר. טו. אסור לבדוק בחנות, בשדה ובכל מקום עבודה, ואפילו בדירתו שלו, מה חסר ומה נחוץ לעשות אחרי השבת, כאשר ניכרת מטרתו זו מתוך מעשיו. טז. אסור לשכור פועל בשבת, ובכלל זה אף פועל […]

426. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, יא-יב

יא. מותר להמתין בתחנת אוטובוסים מסוככת, ואפילו סמוך ליציאת השבת, אם עושה כן כדי להגן על עצמו מגשם או משמש וכדומה, ומותר לעשות כן גם אם כוונתו לנסוע באוטובוס מיד עם צאת השבת אך כמובן לא יטלטל עימו כסף או כרטיס נסיעה בשבת]. יג. נאמר בפסוק 'וכבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך', ודרשו חכמים שרק חפצי […]

425. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, ט-י

ט. אסור לאדם להכנס בשבת וביו"ט למקום עבודתו כדי להתחיל בעבודה מיד בצאת השבת, אסור ללכת בשבת לתחנת האוטובוסים כדי לנסוע מיד עם צאת השבת, אסור ללכת בשבת לדירה שחושב לקנותה או לשוכרה, ולראות אם היא ראויה לו, או כדי לבדוק מה יש לתקן בה לאחר השבת, אסור ללכת או לטייל בשווקים, מקום שבני אדם […]

424. דינים הנוהגים בשבת וביו"ט, ח

ח. נאמר בפסוק 'וכיבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך', ולמדו מכאן חכמים שאסור לאדם ללכת בשבת למקום שניכר שהוא הולך אליו כדי לעשות במוצאי שבת מעשה האסור לעשותו בשבת, והאיסור הוא בשלשה תנאים: 1. כוונתו לעשות שם במוצאי שבת מעשה האסור לעשייה בשבת. 2. לא קיימת כל אפשרות או תקנה שיהא מותר לעשות מעשה זה בשבת. […]