יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

הלכות המצויות בעבודה / לשון הרע (קכח-קל)

קכח. היתר לשון הרע לתועלת הוא כאשר יש צורך במידע על מנת להינצל מנזק. קכט. מעביד השואל את העובד מדוע התרשל בעבודתו, והעובד יודע שאיש צוות אחר הוא זה שהתרשל ולא עשה את תפקידו, אם אכן השני עשה עוול ולא עבד כמחוייב (ואין לנשאל אפשרות אחרת להסיר את החשד מעליו), מותר לו לומר 'לא אני […]

הלכות המצויות בעבודה / לשון הרע (קכו-קכז)

קכו. אסור לדבר לשון הרע ורכילות, גם אם הדבר עלול לגרום לו נזק כספי גדול, ואפילו אם חושש שעל ידי זה יפוטר מעבודתו. ולכן, אם עובד מתבקש לספר לשון הרע שלא לתועלת, אפילו אם סירובו עשוי לגרום לפיטוריו, אסור לו לעשות זאת. קכז. ובודאי שאין היתר לשבת במקום שמדברים לשון הרע על אחרים שלא לתועלת […]

הלכות המצויות בעבודה / שמירת שבת (קכב-קכג)

קכב. יהודי ששכר עסק מגוי, יכול להשכירו לגוי אחר אפילו שיעבוד בו בשבת, וכן אם קנה מהגוי עסק, ועדיין לא נכנס לשם ולא ידוע שהוא שלו, יכול להשכירו לגוי אחר. קכג. מי שיש לו עסק גדול במיוחד, ויש הפסד גדול להשביתו בשבת, התירו חז"ל לשכור נכרי בקבלנות (כלומר, שיתן לו אחוזים מסוימים על כל העבודה […]

הלכות המצויות בעבודה / שמירת שבת (קכא)

קכא. יהודי שיש בבעלותו עסק, ורוצה לשכור פועלים גויים המקבלים שכר לפי שעות עבודה, כדי שיעבדו בשבת בעסק, בדרך כלל הדבר אסור. אמנם הדבר מותר באופן שמתקיימים שני תנאים: א) הגוי העובד בעסק שותף ברווחים, או שהוא מקבל את כל הרווחים ומשלם סכום קבוע ליהודי. ב) מדובר בסוג עסק או חנות שרוב בני האדם שוכרים […]

הלכות המצויות בעבודה / שמירת שבת (קיט-קכ)

קיט. עובד גוי, העושה מלאכה בשבת עבור מעסיקו, בדרך כלל צריך למחות בו באמת, ואם אחרי המחאה עובד מעצמו, ואין לו הכרח לעבוד בשבת מצד לוח הזמנים, מותר ליהנות ממלאכתו מיד במוצאי שבת. קכ. יש אופנים שבהם מותר לכתחילה לתת עבודה לגוי, גם כאשר יתכן שהוא יעשה אותה בשבת, אם מתקיימים חמשה תנאים: א) שכר […]

הלכות המצויות בעבודה / שמירת שבת (קיז-קיח)

קיז. הודעת 'אי-מייל' ומידע וכדומה שנשלחו מתוך חילול שבת, מעיקר הדין מותר להשתמש במידע או בהנאה. אבל אם השולח יודע שהעובד משתמש בחומר שנשלח בשבת, יש להתייעץ עם מורה הוראה, כיון שלפעמים יש בזה חילול ה' ח"ו. קיח. עובד חילוני העושה מלאכה בשבת, צריך המעביד למחות בו באמת ולא מהשפה ולחוץ] ולהתרות בו שלא יעשה […]

הלכות המצויות בעבודה / ממונות (קטו-קטז)

קטו. יש להיזהר מאוד מביטול זמן העבודה, כפי המחוייב כלפי בעלי המקום, על פי המקובל, וכלשון המסילת ישרים: "כללו של דבר, השכור אצל חבירו, לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, וכל מה שיקח מהן להנאת עצמו, באיזה אופן שיהיה, אינו אלא גזל גמור". קטז. בקופת מתנות וכדומה, הולכים לפי המנהג המקובל. […]

הלכות המצויות בעבודה / ממונות (קיג-קיד)

קיג. בחורה העובדת ומרויחה ממון והוא הדין לבחור], כאשר היא חיה בבית הוריה וההוצאות עליהם, מצד הדין המשכורת שייכת להוריה, אלא אם כן היא משלמת את כל הוצאותיה, כולל הדיור בביתם שכירות מקום, חשמל, מים, אוכל, ביגוד והוצאות שוטפות]. קיד. בחורה שיש לה הרבה הכנסות, ורוצה שהמשכורת תהיה שייכת לה, יכולה לומר להוריה שרוצה לשלם […]

הלכות המצויות בעבודה / לפני עיור (קי-קיב)

קי. עובד שביקשו ממנו להכין 'תוכנה' שמאפשרת לקנות בשבת (למשל, דרך האינטרנט), או מאפשרת ללוות בריבית באופן האסור, אם המצב הוא שאפשר לבקש מעובד גוי שיעשה זאת (כלומר, אם העובד יסרב, אפשר לשכור עובד גוי שהוא יכין את התוכנה), אין איסור לפני עיור להכין את התוכנה. קיא. אסור לאדם לבקש מחבירו, שאינו שומר תורה ומצוות […]

הלכות המצויות בעבודה / לפני עיור (קח-קט)

קח. מי שעובד במקום שיש בו אנשים שאינם מברכים, ובמקום ההוא רגילים שאחרי שמחה משפחתית כמו לידה או בר מצוה או חתונה] מכבדים בשוקולד את כל העובדים, אסור לעשות כך, ויש בזה איסור גמור של 'לפני עיוור לא תתן מכשול', אלא יתן מתנה קטנה וכדומה, במקום דבר מאכל. קט. וכן העובד במקום שיש עובדים שאינם […]