יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

פרק תשעה עשר (טז)

בביאור חלקי החסידות   ועל הדביקות בה' הוזהרנו בתורה פעמים רבות, "לאהבה את ה' אלהיך", "ולדבקה בו", "ובו תדבק", "ובו תדבקון". ודוד המלך אמר בתהלים "דבקה נפשי אחריך". וענין כל אלה הפסוקים הוא אחד, שהוא הדביקות שהאדם מתדבק בו יתברך שאינו יכול ליפרד ולזוז ממנו, ואמרו חז"ל, בשלש לשונות של חיבה חבב הקדוש ברוך הוא […]

פרק תשעה עשר (טו)

בביאור חלקי החסידות   ונבאר עתה ענפי האהבה, הם השלשה שזכרתי: הדביקות, השמחה, והקנאה. הדביקות, הוא שיהיה לבו של אדם מתדבק כל כך בשם יתברך, עד שכבר יסור מלפנות ולהשגיח בשום דבר זולתו, והוא מה שבא עליו המשל בדברי שלמה (משלי ה') "אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד". ובגמרא אמרו […]

פרק תשעה עשר (יד)

בביאור חלקי החסידות   והנה, זאת ודאי שאהבה זאת צריך שלא תהיה אהבה התלויה בדבר, דהיינו, לא שיאהב את הבורא יתברך על שמטיב אליו ומעשירו ומצליח אותו, אלא כאהבת הבן לאביו, שהיא אהבה טבעית ממש, שטבעו מכריחו וכופהו לזה, כמאמר הכתוב "הלא הוא אביך קנך". ומבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה, וכן אמרו חז"ל […]

פרק תשעה עשר (יג)

בביאור חלקי החסידות   ונדבר עתה מענין האהבה, וענפיה הם ג': השמחה, הדביקות, והקנאה. והנה ענין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתאוה ממש אל קרבתו יתברך ורודף אחר קדושתו, כאשר ירדוף איש אחר הנחמד ממנו חמדה עזה, עד שיהיה לו הזכרת שמו יתברך ודבור בתהלותיו והעסק בדברי תורתו ואלהותו יתברך, שעשוע ועונג ממש, כמי שאוהב […]

פרק תשעה עשר (יב)

ביאור חלקי החסידות   ובכלל זה הניקיון והטהרה הצריכה לדברי תורה שלא לעסוק בה אפילו בהרהור במקומות המטונפים, ולא בידים שאינם נקיות, וכבר הרבו חז"ל להזהיר על זה במקומות רבים, ובענין לומדי תורה, הנה מקרא כתוב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ומינה ילפינן לכל מיני כבוד שאפשר לעשות להם שראוי ודאי לחסיד שיעשהו. וכבר […]

פרק תשעה עשר (יא)

בביאור חלקי החסידות   ונחזור לענין השבת, הנה אמרו חז"ל, רב ענן לביש גונדא, דהיינו, שהיה לובש בגד שחור בערב שבת, כדי שיהיה ניכר יותר כבוד השבת בלובשו בו בגדים נאים, נמצא שלא לבד ההכנה לשבת הוא מכלל הכבוד, אלא אפילו ההעדר ביום שישי, שמכחו יבחן יותר מציאות הכבוד בשבת, גם הוא מכלל המצוה. וכן […]

פרק תשעה עשר (י)

בביאור חלקי החסידות   ואמרו חז"ל, על רבא, שהיה נועל ברגליו אנפילאות חשובות, ומתפלל, והסביר זאת על פי הפסוק "הכון לקראת אלקיך, ישראל". עוד אמרו חז"ל על הפסוק "בגדי עשיו בנה החמודות", כשהיה עשיו משמש את אביו לא היה משמש אלא בבגדי מלכות, והנה אם כן ראוי לעשות לכבוד בשר ודם, קל וחומר למלך מלכי […]

פרק תשעה עשר (ט)

בביאור חלקי החסידות   וכבר מצאנו דבר זה אצל קין והבל, הבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן, וקין הביא מן הפסולת מפרי האדמה, כפירוש חז"ל, ומה עלה בהם (בראשית ד'): וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואומר (מלאכי א'): וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונודר וזובח משחת לה' כי מלך […]

פרק תשעה עשר (ח)

ביאור חלקי החסידות   והנה דברנו עד עתה מן ההכנעה ומן הבושת, ונדבר עתה מענין הכבוד. הנה כבוד המצוה ויקרה, כבר הזהירונו עליו חז"ל, ואמרו 'זה אלי ואנוהו', התנאה לפניו במצוות, ציצית נאה, תפילין נאה, ספר תורה נאה, לולב נאה וכו'. וכן אמרו שיש להוציא עבור הידור מצוה עד שליש, עד כאן משלו מכאן ואילך […]

פרק תשעה עשר (ז)

בביאור חלקי החסידות   ועוד צריך שיתבונן על שפלות האדם ופחיתותו, לפי חומריותו וגסותו, כל שכן לפי החטאים שחטא מעודו, כי על כל אלה אי אפשר שלא יחרד לבו ולא ירעש בעודו מדבר דבריו לפניו יתברך, ומזכיר בשמו ומשתדל להרצות לו, הוא מה שאמר הכתוב (תהלים ב'): עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה, וכתיב (שם […]