יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

4049 – הלכות קריאת שמע שעל המטה

  א. קריאת שמע שעל המטה מותר לקרוא אף בשכיבה, ויש מחמירים שלכתחילה יקרא בעמידה או ישיבה, ולא בשכיבה. אבל אם כבר שכב, ועתה רוצה לקרוא את שמע – לדברי הכל מותר לקרוא כך, ואינו צריך לשבת. (שו"ע ומשנ"ב רל"ט) ב. אף באופן שקורא בשכיבה, לא יקרא אלא בשכיבה על צידו. (שם)  

4048 – הלכות קריאת שמע שעל המטה

א. מי שעדיין לא יצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית (כגון שהתפלל ערבית קודם הלילה), צריך לכוין בקריאת שמע שעל המטה לצאת ידי חובת קריאת שמע של ערבית, וידי חובת זכירת יציאת מצרים, וחייב לקרוא את כל הפרשיות, עד 'ה' אלוקיכם אמת'. (שו"ע ומשנ"ב רל"ט) ב. הלומד תורה קודם השינה, ראוי שלא יפסיק בדיבור […]

4047 – הלכות קריאת שמע שעל המטה

  א. הקורא קריאת שמע שעל המטה ואינו נרדם מיד, יחזור ויקרא כמה פעמים עד שיירדם, כדי שתהא הקריאה סמוכה לשינה. (שו"ע ומשנ"ב רל"ט) ב. יש אומרים שנשים פטורות מקריאת שמע שעל המטה, כמו שאר מצוות התלויות בזמן, ויש אומרים שאף הנשים צריכות לקרוא, כיון שקריאת שמע זו היא לשמירה, ואף נשים צריכות שמירה. (שם)

4046 – הלכות קריאת שמע שעל המטה

  א. סמוך לשנתו קורא האדם קריאת שמע שעל המטה, ואומר פרשה ראשונה של קריאת שמע, ומוסיף ואומר פסוקי 'ויהי נועם' וכו' שיש בהם סגולה לשמירה. וטוב שלא יאמר רק פרשה ראשונה, אלא את כל קריאת שמע עד 'ה' אלוקיכם אמת', ובפרט לפי הקבלה ראוי לעשות כן. (שו"ע ומשנ"ב רל"ט) ב. לאחר קריאת שמע אף […]

4045 – הלכות ברכות

  א. הלועס מאכל עבור תינוק, ואינו בולע, אפילו בשיעור גדול אינו מברך. (שו"ע ומשנ"ב וכה"ח רי) ב. הסיבה שבטעימת תבשיל אין מברכים באופנים שהתבארו לעיל] אף שאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, כיון שהחיוב לברך הוא רק כשמתכוין לאכילה ושתיה, ולא כשמתכוין לטעימה בלבד. (שם)

4044 – הלכות ברכות

  א. הטועם את התבשיל לידע אם הוא טוב, ואינו בולע, אינו צריך לברך עליו, ואף אסור לברך משום ברכה לבטלה. (שו"ע ומשנ"ב וכה"ח רי) ב. ובאופן שטועם פחות מכזית או רביעית, ובולע, יש אומרים שאין צריך לברך, ויש אומרים שצריך לברך, ומספק אין לברך. והרוצה להחמיר יתכוין בפירוש לשם אכילה, ואז מברך. (שם)

4043 – הלכות ברכות

  א. לאחר אכילת פירות האילן [חוץ משבעת המינים], פירות האדמה, וכל דבר שאין גידולו מן הארץ, מברכים 'בורא נפשות', ואף אם אכל מינים רבים, או אכל ושתה, מברך ברכה אחרונה אחת. (שו"ע ומשנ"ב רז) ב. אם בירך על פירות העץ [שאינם משבעת המינים] ברכה מעין שלש – 'על העץ ועל פרי העץ' – יצא […]

4042 – הלכות ברכות

  א. אף על פי שאין לברך על מאכל שאינו לפניו, מכל מקום העומד ליד אמת המים הזורמת, רשאי לברך 'שהכל' ולשתות, אף שהמים שישתה אינם לפניו בשעת הברכה, כיון שעל דעת כן בירך מלכתחילה. (שו"ע ומשנ"ב רו) ב. המברך על פרי, וקודם שהספיק לאכול הביאו לו פרי יפה יותר, אף שהיתה דעתו מלכתחילה לאכול […]

4041 – הלכות ברכות

  א. לא יברך אדם על מאכל שאינו נמצא לפניו, ואינו בטוח שיביאוהו לו. ואם בירך, ואף שאחר כך הביאו לו את אותו מאכל, לא יצא, אלא צריך לומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' על ברכתו הראשונה, שהיתה לבטלה, ויחזור ולברך. (שו"ע וכה"ח רו) ב. אמנם אם היה הדבר סגור בארון והוא עצמו יכול […]

4040 – הלכות ברכות

  א. אף שאין לשהות בין הברכה לאכילה אפילו בשתיקה, אך אם השהייה היא לצורך האכילה – אין בכך חשש, ולכן אם יש לו פרי שלם ורוצה לחתוך חלק ממנו ולאכול, יברך עליו כשהוא שלם ויחתוך לאחר הברכה, ואין החיתוך נחשב הפסק. (כה"ח רו) ב. לא יברך אדם על מאכל שהוא חם ביותר או קר […]