יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

הלכות ברכות [שנה א, עקב, טו]

טו. הרואה קברי ישראל מברך בשם ומלכות הברכה הכתובה במחזור, אך פה עירנו בגדאד יע"א לא נהגו לברך אפילו בלי שם ומלכות, כי בערב ראש השנה הולכים כל הקהל לבית הקברות ואין מברכין כלל, ורק בחידוש מת בר מינן אחד מברך הברכה ההיא בשם ומלכות בהרמת קול והקהל המלוים את המת עונים אמן, וצריך להודיעם […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, יד]

יד. הרואה את חבירו המכירו כבר ועברו עליו שלשים יום שלא ראהו, ועתה הוא שמח בראייתו יברך שהחיינו, אבל אם אין מכירו מכבר בראיית פניו אף על פי שמכירו ע"י מכתבים לא יברך, ואף על גב דמן הדין צריך לברך בשם ומלכות, כיון דלא נהגו העולם בזה ויש ג"כ סמך טעם למנהג, לכך יברך בלי […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, יג]

יג. הרואה חכמי ישראל מברך ברוך שחלק מחכמתו ליראיו בלי שם ומלכות, וכן אם ראה את חבירו אחר י"ב חודש מברך מחיה המתים בלי שם ומלכות, ומיהו לא ראינו ולא שמענו לברך על חברו ברכה זו אפילו בלי שם ומלכות, ויתכן משום דאנינא דעתייהו דאינשי דמברכי עלייהו בכך, על כן יהרהר ברכה זו כולה בלבו […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, יב]

הלכות ברכת הגומל (שנה א, עקב)   יב. אם באו עליו גנבים וניצול, או שנפל אבן או ברזל סמוך לו, אף על פי שהיה בסכנת מות אם היה נופל עליו, אינו מברך שעשה לי נס, דאין דבר זה יוצא ממנהג העולם ותולדותיו. מיהו אם בא עליו כדור מקנה רובה אך לא נכנס בבטנו ובשאר מקומות […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, יא]

הלכות ברכת הגומל (שנה א, עקב)   יא. מי שנעשה לו נס באיזה מקום, דבר שהוא יוצא ממנהג העולם ותולדתו, כגון שנפל עליו כותל, או תקרה, או אבן גדולה, וכיוצא בזה שבדרך הטבע ראוי שימות, וניצול מן המיתה, הרי זה מברך בכל עת שיגיע לאותו מקום, 'בא"י אמ"ה שעשה לי נס במקום הזה'. וכל יוצאי […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, י]

הלכות ברכת הגומל (שנה א, עקב)   י. דוקא על הנך ארבעה שהם חולה חבוש ים מדבר, תיקנו לברך ברכת הגומל בשם ומלכות, אבל אם נפל עליו כותל או נפל מן הסולם וכיוצא בשאר סכנות, אם ניצול יברך ברכת הגומל בלי שם ומלכות, מיהו יברך בעשרה, וטוב שגם בזה יעשה כאשר כתבתי לעיל באות וא"ו […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, ז-ח]

ז. על מיחושין, כגון מיחוש הראש וכיוצא, שאינו חולי הכולל כל הגוף, אינו מברך הגומל, ולא נקרא חולה כדי לברך אלא אם כן נפל למטה ג' ימים, ואין צריך לזה ג' ימים שלמים מעת לעת: ח. מי שיש לו קדחת הבאה לעתים ידועים, ומזיע ועומד אחר הזיעה על רגליו כבריא וחוזר חלילה, הרי זה לא […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, ה-ו]

הלכות ברכת הגומל (שנה א, עקב)   ה. הנשים חייבין בברכת הגומל ויברכו בעשרה כדי לברך בשם ומלכות, ואם קשה לה לברך בעשרה מחמת הבושה תברך בלא שם ומלכות, ואם אינה יודעת ילמדו אותה בעלה או אחר כי ברכה קצרה היא: ו. מי שחלה בעיניו ונתרפא היה בדין לברך, אך לא נהגו. ומכל מקום יברך […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, ג-ד]

הלכות ברכת הגומל (שנה א, עקב)   ג. העשרה יושבין דכתיב ובמושב זקנים יהללוהו, והמברך עומד משום דברכה זו היא במקום קרבן תודה והמקריב עומד ומקריב, ולכן אין מברכים ברכת הגומל בלילה אלא ביום, ובדיעבד אם בירך בלילה יצא ידי חובה. ד. קטן פחות מי"ג שנים כיון שהגיע לחנוך צריך לברך, ואף על גב דיש […]

הלכות ברכות [שנה א, עקב, ב]

הלכות ברכת הגומל (שנה א, עקב)   ב. צריך לברך בפני עשרה ותרי מנייהו דתנו הלכתא, וטוב להזהר שיהיו י"ב עם המברך וגם בהדי תרי רבנן הנזכר, ואם לא נזדמן לו תרי דתנו הלכתא אף על פי כן יברך, ואין לבטל הברכה בעבור זה, ונהגו לברך אחר קריאת התורה בציבור שעל הרוב נמצא שם תרי […]