יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד
יום חמישי
י"ז כסלו התשפ"ד

מצוה קסט) מצות ענין טומאת מצורע

פרשת תזריע   "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת… והובא אל אהרן הכהן" (ויקרא יג ב) מצוות עשה, לטמא אדם מצורע. כלומר, מצוה היא עלינו, שכל מי שיהיה מצורע, שיבוא אל הכהן לשאול על צרעתו, והכהן יטמאנו או יטהרנו, והוא יתנהג על פי התורה הכתובה, כאשר יצונו הכהן. ולא יתייחס האדם לצרעת כחולי […]

מצוה קסח) מצות קרבן יולדת

פרשת תזריע   "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן" (ויקרא יב ו) מצוות עשה שתקריב היולדת קרבן כשישלמו ימי הטוהר שלה, לבן או לבת, וקרבנה הוא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת. ואם היא עניה, תקריב […]

מצוה קסז) שלא יאכל טמא מן הקדשים

פרשת תזריע   "בכל קדש לא תגע" (ויקרא יב ד) מצוות לא תעשה, שלא יאכל אדם טמא מן הקדשים, עד שיטבול ויגיע הלילה שלאחר טבילתו. ואם הוא טמא שצריך כפרה, לא יאכל בקדשים עד שיביא כפרתו, שנאמר 'בכל קדש לא תגע'. משרשי המצוה, מה שכתבנו לעיל, לקבוע בנפשותינו יראת המקדש וקדשיו, ולכן אין ראוי שיאכלום […]

מצוה קסו) מצות ענין טומאת יולדת

פרשת תזריע   "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים…" (ויקרא יב ב) מצוות עשה, שהיולדת תהא טמאה לבעלה ולאכילה בטהרות שבעה ימים כשתלד זכר, ושבועיים כשתלד נקבה, שנאמר 'אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים' וגו', 'ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים' וגו'. משרשי המצוה מה שאמרו חז"ל, שיש תועלת בהרחקת בני הזוג […]

מצוות קסד-קסה) שלא לאכול משרץ המים, ומהשרצים המתהווים מהעיפוש

פרשת שמיני   "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ" (ויקרא יא מג-מד) מצוות לא תעשה, שלא לאכול משרץ המים, שנאמר 'אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם'. ושרץ המים הוא מבריות דקות השטות במים, ואיסור […]

מצוות קסב-קסג) שלא לאכול שרצים

פרשת שמיני   "וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל", "לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום" (ויקרא יא מא-מב) מצוות לא תעשה, שלא לאכול שרץ הארץ, שנאמר 'וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל'. משרשי מצוה זו, הטעמים שהתבארו לעיל בענין מאכלות אסורות. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, […]

מצוה קסא) מצות ענין טומאת נבלה

פרשת שמיני   "…וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה…" (ויקרא יא לט) מצוות עשה, שתהיה הנבלה טמאה ומטמאה, שנאמר 'וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה' וגו'. וכתב הרמב"ם במצוה זו, שמה שאנו מונים את מין הטומאה כמצות עשה, אין הכוונה שיש מצוה להטמא, או מצות לא תעשה שלא להטמא, אלא עצם […]

מצוה קס) מצות ענין טומאת אוכלין

פרשת שמיני   "…מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים…" (ויקרא יא לד) מצוות עשה, שנצטוינו בשמירת טומאת אוכלים ומשקים, להתנהג בענין על פי התורה שהודיעתנו איך נדון בכל ענין טומאת אוכלין ומשקין והכלים המטמאין על ידם, שנאמר 'מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים'. ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, באנשים […]

מצוה קנט) מצות טומאת שמונה שרצים

פרשת שמיני   "וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר…" (ויקרא יא כא) מצוות עשה שיהיו שמונה שרצים הכתובים בתורה – טמאים ומטמאים, שנאמר 'וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב' וגו'. משרשי המצוה, יש להקדים, כי אין ספק שלא היה אדם מעולם שהשיג לדעת כל החכמה עד סופה, שהרי […]

מצוה קנח) מצות בדיקת סימני חגבים

פרשת שמיני   "את זה תאכלו… אשר לו כרעים ממעל לרגליו…" (ויקרא יא כא) מצוות עשה לבדוק בסימני חגבים, והם הסימנים שכתובים בתורה 'אשר לו כרעים ממעל לרגליו' וגו'. דיני המצוה, פירשו חז"ל שיש שמונה מיני חגב טהור, ומי שהוא בקי בודק בהן לפי בקיאותו ובשמותיהן ואוכל, ומי שאינו בקי בהן, בודק בסימנים שנתנה התורה […]