יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

יום רביעי
ו' סיון התשפ"ד

היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר

מצוה שצו) מצוות הלויים לתת מעשר מן המעשר

פרשת קרח "ואל הלויים תדבר… והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר" (במדבר יח כו) מצוות עשה על הלויים להפריש מעשר מן המעשר שהם נוטלים מישראל, ושיתנו אותו לכהנים, שנאמר 'ואל הלוים תדבר וגו' והרמתם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר', וזהו נקרא בכל מקום בגמרא 'תרומת מעשר'. משרשי המצוה, אין ספק כי הבדיל ה' […]

מצוה שצה) מצוות מעשר ראשון

פרשת קרח "את מעשר בני ישראל… נתתי ללויים" (במדבר יח כד) מצוות עשה על בני ישראל לתת ללויים חלק אחד מעשרה מזרע הארץ, שנאמר 'כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללוים'. וזהו הנקרא 'מעשר ראשון'. משרשי המצוה, לפי שבחר ה' בשבט הלוי לעבודתו תמיד במקדש, על כן היה מחסדו עליהם לתת […]

מצוה שצד) מצות עבודת הלוי במקדש

פרשת קרח "ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד" (במדבר יח כג) מצוות עשה, שיעבדו הלויים במקדש, להיות שוערים בשערי בית המקדש, ומשוררים בכל יום על הקרבן, שנאמר 'ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד'. ואמרו חז"ל שיש ללמוד מהפסוק שאין הדבר תלוי בבחירתו של הלוי, אלא הוא חובה עליו. משרשי המצוה, לפי שכבוד המלך […]

מצוה שצג) שלא לפדות בכור בהמה טהורה

פרשת קרח "אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם" (במדבר יח יז) מצוות לא תעשה, שלא נפדה בכור בהמה טהורה, ומפני שהתורה ציותה לפדות פטר חמור, אולי יעלה על דעתנו לפדות גם כן בכור בהמה טהורה בבהמה אחרת, על כן ציותה התורה בפירוש שלא נפדה אותו לעולם, ואפילו עבר […]

מצוה שצב) מצוות פדיון הבן

פרשת קרח "אך פדה תפדה את בכור האדם" (במדבר יח טו) מצוות עשה לפדות בכור אדם, כל'ומר, כל איש מישראל שנולד לו בן שהוא בכור לאמו הישראלית, מצוה על האב לפדותו, שנאמר 'אך פדה תפדה את בכור האדם', ובמקום אחר פירטה התורה שבכור זה היינו בכור לאמו, שנאמר 'כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל […]

מצוה שצא) שלא לבטל שמירת המקדש

פרשת קרח "ושמרתם את משמרת הקודש" (במדבר יח ה) מצוות לא תעשה, שלא לבטל שמירת המקדש, ללכת סביבו תמיד בכל לילה, שנאמר 'ושמרתם את משמרת הקדש', וידוע שלשון 'שמירה' עומד במקום לאו, וכמו שאמרו חז"ל, כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל', אינו אלא לא תעשה. ואמרו במכילתא, ושמרו את משמרת אהל מועד, אין לי אלא […]

מצוה שצ) שלא יעבוד זר במקדש

פרשת קרח "וזר לא יקרב אליכם" (במדבר יח ד) מצוות לא תעשה, שלא יעבוד זר במקדש, כלומר כל מי שאינו מזרע אהרן, שנאמר 'וזר לא יקרב אליכם', ונכפל האיסור בלשון אחר בכתוב, שנאמר 'ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות'. משרשי המצוה, לפי שכבוד המלך והמקום הוא להיות שם אנשים מסוימים, […]

מצוה שפט) שלא יתעסקו הכהנים בעבודת הלוים ולא הלוים בעבודת כהנים

פרשת קרח "אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו" (במדבר יח ג) מצוות לא תעשה, שלא יתעסקו הלויים בעבודת הכהנים, ולא הכהנים בעסק הלויים, אלא כל אחד יעשה את מלאכתו המיוחדת לו, שנאמר 'איש איש על עבודתו ואל משאו', ולשון האיסור נאמרה בפרשתינו לגבי הלויים 'אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו', ואחרי […]

מצוה שפח) מצוות שמירת המקדש

פרשת קרח "ושמרו את משמרת אהל מועד" (במדבר יח ד) מצוות עשה על הכהנים והלויים לשמור את המקדש וללכת סביבו תמיד בכל לילה ולילה, כל הלילה, שנאמר 'ושמרו את משמרת אהל מועד'. ומטרת שמירה זו היא כדי לכבדו ולרוממו ולפארו, ולא מהיות שום פחד מאויב חלילה. ודרך השמירה היא שהכהנים שומרים מבפנים, והלויים שומרים אף […]

מצה שפז) שלא לתור אחר מחשבת הלב וראית העינים

פרשת שלח "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" (במדבר טו לט) מצוות לא תעשה, שלא נתור אחרי מחשבת הלב וראית העיניים, שנאמר 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחדי עיניכם'. ענין לאו זה, שלא נייחד מחשבותינו לחשוב בדעות שהם היפך הדעת שהתורה בנויה עליו, לפי שאפשר לבוא מתוך כך למינות וכפירה, אבל אם יעלה על לב האדם […]